Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

LEVERING

 1. Door de afgifte aan NCE EXPRESS BVBA van de te verzenden / vervoeren goederen erkent de opdrachtgever / contractpartij (afzender, bestemmeling) de toepassing van onderhavige algemene verkoop- en transportvoorwaarden.
 2. Iedere verrichting in het kader van de vervoersovereenkomst, met inbegrip van gebeurlijke opslag voor, tijdens en na de uitvoering ervan, is aan deze algemene voorwaarden onderworpen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van NCE EXPRESS BVBA.
 3. Al onze transporten vallen volledig en uitsluitend onder het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, Belgisch Staatsblad 8 november 1962), de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad 30 juni 1999) behalve indien er uitdrukkelijk in de hierna omschreven algemene voorwaarden of in een schriftelijke, ondertekende overeenkomst tussen partijen van wordt afgeweken, of tenzij anders wordt geregeld in dwingende wetgeving.
 4. De aansprakelijkheid, zowel qua aard als qua omvang, van NCE EXPRESS BVBA als vervoerder van de goederen is voor het gehele vervoer strikt beperkt tot de  contractuele of dwingende bepalingen van het CMR-verdrag, behoudens eventuele afwijkingen hierna vermeld.
 5. NCE EXPRESS BVBA draagt enkel de wettelijke verantwoordelijkheid voor schade aan derden voor zover de schade gedekt is door onze verzekeringspolis van BA-uitbating.  De voorwaarden en condities van deze polis kunnen aan de klant worden voorgelegd op schriftelijke aanvraag via info@nce-express.be.  NCE EXPRESS BVBA aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan derden waarvoor onze verzekeringspolis geen waarborg geeft.
 6. Vertraging zal enkel aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en dit slechts na ingebrekestelling door de opdrachtgever en dit aangetekend binnen de vier dagen na levering.
 7. Klachten aangaande de levering dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de vier dagen na levering.
 8. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de juiste verpakking en markering van geadresseerde van elke collo.
 9. NCE EXPRESS BVBA behoudt zich het recht voor om de colli te beoordelen op haar deugdelijkheid qua verpakking evenals de inhoud ervan.  Colli met een verdachte inhoud evenals deze met een gevaarlijke inhoud kunnen zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever door NCE EXPRESS BVBA geweigerd worden. De risico’s verbonden aan de inhoud van de colli zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 10. NCE EXPRESS BVBA behoudt zich het recht voor om gevaarlijke, ontvlambare, ontplofbare, radioactieve, bederfbare en geurverspreidende goederen niet te vervoeren.  Een zelfde voorbehoud wordt gemaakt voor het vervoer van juwelen, horloges, effecten, coupons, alle speciale documenten met een economische waarde, goederen die schade kunnen berokkenen aan personen, dieren of zaken waarvan het transport illegaal is of waarvoor speciale maatregelen dienen te worden getroffen overeenkomstig nationale of internationale reglementen.
 11. NCE EXPRESS BVBA behoudt zich in ieder geval het recht voor ten allen tijde bepaalde goederen te kunnen weigeren mits een gemotiveerde beslissing.
 12. Alle gevallen van overmacht zijn op risico van de opdrachtgever en ontslaan NCE EXPRESS BVBA volledig van elke aansprakelijkheid. Worden als overmacht beschouwd o.m. files, ongevallen, stakingen, brand…
 13. NCE EXPRESS BVBA kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor geheel of gedeeltelijk verlies en/of beschadiging van de goederen, welke ontstaan is tussen het ogenblik nadat de goederen zijn overhandigd aan NCE EXPRESS BVBA  tot dat zij ter beschikking staan voor aflading en voor zover deze enkel aan haar persoonlijke fout is te wijten.
 14. Door ontvangst van de goederen door de geadresseerde vervalt elke vordering van de opdrachtgever tegen NCE EXPRESS BVBA voor wat het vervoer betreft, behalve wanneer er uitdrukkelijk, gedetailleerd en specifiek schriftelijk voorbehoud wordt gemaakt bij de inontvangstneming.
 15. Bij gebreke aan nauwkeurige, toereikende of specifieke instructies heeft NCE EXPRESS BVBA steeds de vrije keuze over de te volgen weg, de wijze van uitvoering evenals het vervoermiddel.
 16. NCE EXPRESS BVBA heeft de mogelijkheid de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de vervoersovereenkomst te laten realiseren d.m.v. zijn eigen diensten of door tussenkomst van agenten of onderaannemers. Elke aansprakelijkheid van NCE EXPRESS BVBA, zowel contractuele als buitencontractuele, zelfs in geval van zware of opzettelijke fout, is beperkt tot de intrinsieke waarde van de vervoerde goederen, d.w.z. tot de waarde rekening houdend met de staat waarin de goederen zich bevonden op het ogenblik en de plaats van de afgifte aan NCE EXPRESS BVBA. De schadevergoeding kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 rekeneenheden voor elk ontbrekend kilogram brutogewicht, zoals bepaald overeenkomstig art. 23,3° van het CMR-verdrag.
 17. NCE EXPRESS BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of bedrijfseconomisch verlies of enige andere indirecte of gevolgschade van de opdrachtgever of de geadresseerde.
 18. De opdrachtgever dient NCE EXPRESS BVBA te vrijwaren tegen aanspraken van derden (inclusief de geadresseerde) op welke grond dan ook op de vervoerde goederen.
 19. 19. Wanneer de goederen geweigerd worden door de bestemmeling of om welke reden dan ook niet kunnen worden afgeleverd, heeft NCE EXPRESS BVBA het recht om de goederen in bewaring te nemen voor rekening, op kosten en op risico van de opdrachtgever.
 20. NCE EXPRESS BVBA verbindt zich door een middelenverbintenis.
 21. Bij een annulatie van een transportorder door de klant binnen de 48 uur voor belading zal 50% van de transportprijs in rekening worden gebracht. Bij een annulatie van een transportorder door de klant op het moment dat het voertuig op de laadplaats aanwezig is zal er 75% van de transportprijs in rekening worden gebracht.  Bij een annulatie van een transportorder door de klant na belading zal minimum 100% van de transportprijs in rekening worden gebracht, met een eventuele bijkomende kostprijs voor de extra uitgevoerde uren, kilometers en baankosten.

 

PRIVACYBELEID

 1. Uw persoonsgegevens kunnen in onze bestanden opgenomen en verwerkt worden voor de volgende doeleinden: uitvoering van de transportovereenkomst, klantenbeheer, betalingsbeheer, voorkomen van wanbetaling, klachten- en vragenbehandeling, verbetering van de kwaliteit van onze diensten, IT-veiligheid, het opstellen van een klantenprofiel en gegevensverrijking in dit kader, tevredenheidsonderzoek, informatieve campagnes, het aanbieden van en promoten van onze diensten, rapportering aan de overheden en regulatoren. U heeft een kosteloos recht op verzet voor wat betreft uw gegevensverwerking verricht met het oog op volgende doeleinden: tevredenheidsonderzoek en het aanbieden en promoten van onze diensten.
 2. Uw persoonsgegevens kunnen voor de doeleinden vermeld in artikel 21 worden meegedeeld aan overheidsinstanties, andere leveranciers, contractueel met ons verbonden ondernemingen en vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn.
 3. U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan dit vragen door een verzoek (vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart) via brief te richten aan NCE EXPRESS BVBA, Denderbellestraat 3b, 9200 Dendermonde, of door het contactformulier op onze website in te vullen en ons door te sturen. Via deze kanalen kan u ook uw recht op verzet aan ons meedelen.
 4. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op www.nce-express.be/privacy-policy

 

FACTURERING

 1. Klachten betreffende facturen zijn enkel ontvankelijk indien zij uitdrukkelijk en gemotiveerd binnen de acht dagen na verzending van de facturen per aangetekende brief gemeld worden.

 

BETALING

 1. Alle betalingen geschieden op onze maatschappelijke zetel of op bankrekening ten name van NCE EXPRESS BVBA en dit binnen de dertig dagen na factuurdatum. In geen geval zal de opdrachtgever gerechtigd zijn eventuele vorderingen die zij zou hebben op NCE EXPRESS BVBA bij wijze van schuldvergelijking in te houden op openstaande facturen van NCE EXPRESS BVBA.
 2. Bij niet-betaling der facturen uiterlijk op de vervaldag ervan, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 8% per begonnen maand vanaf de vervaldag tot algehele betaling.
 3. Bovendien heeft het eenvoudig niet betalen van rechtswege tot gevolg dat er een forfaitaire en niet voor vermindering vatbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd is, met een minimumbedrag van 165 euro.
 4. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen niet nakomt en in het bijzonder ingeval van niet-betaling op de vervaldag, om welke reden ook, heeft NCE EXPRESS BVBA het recht elke verdere verzending te schorsen, onmiddellijk de betaling van al de uitgevoerde werken op te eisen en het contract te verbreken zonder enige ingebrekestelling.Tegelijk kan NCE EXPRESS BVBA een retentierecht uitoefenen op de goederen van de opdrachtgever die in haar bezit zijn volgens de bepalingen van dit artikel.De verschillende schuldvorderingen van NCE EXPRESS BVBA tegen zijn opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan NCE EXPRESS BVBA al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.NCE EXPRESS BVBA zal de opdrachtgever op duidelijke en ondubbelzinnige wijze in gebreke stellen, en mag tot aan de volledige betaling van het totale verschuldigde bedrag het retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn.Bovendien dienen de goederen die in het bezit komen van NCE EXPRESS BVBA als pand voor de betaling van zijn schuldvorderingen jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever beschikt evenwel over de mogelijkheid dit onderpand te substitueren, indien hij een gegronde reden kan aanvoeren voor de niet-tijdige betaling.

 

BEVOEGDE RECHTBANKEN

 1. Bij betwistingen zijn enkel de Rechtbanken die behoren tot het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Dendermonde  bevoegd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bedongen.

 

BEROEP BIJ DE OMBUDSDIENST VOOR DE POSTSECTOR

 1. Een klant die niet tevreden is over de manier waarop zijn klacht door het bedrijf werd behandeld, of over het resultaat ervan, kan gratis in beroep gaan bij de ombudsdienst voor de postsector, die werd opgericht door de wet van 21 maart 1991.Ombudsdienst voor de postsector (OMPS)
  Koningstraat 97 bus 15 – 1000 Brussel – Fax 02 221 02 44

Bel ons voor een vrijblijvende prijsofferte op 052 214 61 05